โรงเรียนสาธิตพัฒนาเข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้รับการตรวจเยี่ยมเพื่ิอพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับ "รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์"

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  12  ท่าน