กิจกรรมคุยกับครู

ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม - 8 กันยายน 2560 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้มีการจัดกิจกรรมคุยกับครู โรงเรียนสาธิตพัฒนา เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแล และพัฒนานักเรียนซึ่งเป็นลูกหลานของท่านให้เจริญงอกงามทั้งด้านความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทักษะทางสังคมที่เหมาะสม เป็นเยาชนที่ดี มีคุณค่าต่อตนเองและส่วนรวม

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  11  ท่าน