**ไม่อนุญาตให้นำเด็กเข้าห้องประชุมระหว่างการบรรยาย**
การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House ไม่ถือว่าเป็นการสมัครเรียนแต่อย่างใด
กำหนดการกิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียน วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม บริเวณโถงกลางอาคารปูชนียะ
09.00 - 09.40 น. เริ่มฟังบรรยาย ห้องประชุมชั้น 5 อาคารวิชชาพัฒน์
แบ่งกลุ่มเพื่อเดินเยี่ยมชมโรงเรียน
09.50 - 11.30 น. กลุ่มที่ 1  (เฉพาะผู้ปกครองที่สนใจระดับอนุบาล) เดินเยี่ยมชมโรงเรียน อาคารต้นกล้าสาธิต
09.50 - 10.30 น. กลุ่มที่ 2  รับฟังบรรยายผู้ปกครองประถม - มัธยม อาคารวิชชาพัฒน์
10.30 - 11.30 น. กลุ่มที่ 2  (ผู้ปกครองที่สนใจระดับอนุบาล ประถม และ มัธยม) เดินเยี่ยมชมโรงเรียน อาคารวิชชาพัฒน์ /อาคารปูชนียะ/อาคารต้นกล้าสาธิต
ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  9  ท่าน