กิจกรรมเปิดบ้านสาธิตพัฒนา ครั้งที่ 1 (The 1st STP Open Class)

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนา จัดกิจกรรม เปิดบ้านสาธิตพัฒนา ครั้งที่ 1 : The 1st STP Open Class เพื่อเปิดให้โรงเรียน ชุมชนและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครูต้นแบบ ตามแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยงบประมาณอุดหนุนของคุรุสภา

ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้นที่สนใจ ผ่านกระบวนการ Lesson Study ผ่าน Professional Learning Community ดังนี้

Plan เริ่มตั้งแต่ขั้นการวางแผน ครูต้นแบบเล่าแผนให้ผู้เข้าร่วมฟัง ผู้เข้าร่วมเสนอแนะแผน ครูต้นแบบนำไปปรับแผนตามความเหมาะสม Do ครูต้นแบบปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนและผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน See ครูต้นแบบสะท้อนการสอนของตนเอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนความคิดจากพฤติกรรมของนักเรียนที่สังเกตเห็นในห้องเรียนและเสนอแนะกิจกรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น Reflect ผู้เข้าร่วมทุกท่านสะท้อนสิ่งที่ชอบ และสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ จากการร่วมกิจกรรม

ในกิจกรรม เปิดบ้านสาธิตพัฒนา ครั้งที่ 1 : The 1st STP Open Class มีโรงเรียน ชุมชน และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

1.โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)  2.โรงเรียนคลองลำเจียก 
3.โรงเรียนสาธิตบางนา 4.โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)
5.โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 6.โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา
7.โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 8.โรงเรียนเพลินพัฒนา
9.โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม 10.โรงเรียนราชินีบน
11.โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ 12. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
13. สำนักการศึกษา 14. คณะผู้ทรงคุณวุฒิจากคุรุสภา
15. คณะผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตพัฒนา  
     - คุณเกศพิศ โฮมแพน
     - คุณรัตติยา จิระจารุพร
     - คุณกานต์นภัส อัศวเฉลิมพล
     - คุณอรจิรา ติขิณานนท์
     - คุณชรินทร์ทิพย์ หงส์วานิช
     - คุณชวัลรัตน์ จรัสสุขสวัสดิ์
     - คุณธนิดา ตัณศุภผล
     - คุณสุนีดา ฮาวล์

นักเรียนอาสาพิธีกร นักเรียนอาสาถ่ายภาพ
ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  21  ท่าน