โรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้รับรางวัล "เหรียญเงิน" ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "ระดับประเทศ"

ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2560 ตามที่ประกาศจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560 "ระดับภูมิภาค" นั้นโรงเรียนสาธิตพัฒนาได้รับรางวัล "เหรียญทองระดับภูมิภาค" ซึ่งต้องมีการจัดนิทรรศการผลงานให้คณะกรรมการได้ประเมินผลงาน เชิงประจักษ์อีกครั้ง เพื่อประเมินให้เป็นผลงานนวัตกรรม "ระดับประเทศ" ในงาน การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560 เรื่อง "ครูยุคใหม่สร้างเด็กไทย 4.0" ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

โรงเรียนสาธิตพัฒนาจึงได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560 "ระดับประเทศ" และผลการประเมินจากคณะกรรมการ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้รับรางวัล "เหรียญเงิน" ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "ระดับประเทศ" ในหัวข้อ "เพื่อนร่วมคิดมิตรร่วมทาง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สาธิตพัฒนา"

ทั้งนี้ภายในงาน รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ยังได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรการเสวนาเรื่อง "PLC สนามแห่งการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน" ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม 2 และได้นำคณะครูเข้าร่วมชมนิทรรศการ พร้อมรับฟังบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้กันภายในงาน

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับนิทรรศการและการบรรยาย PLC สนามแห่งการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน ได้ที่นี่
▲ บอร์ดนิทรรศการหนึ่งผลงาน หนึ่งนวัตกรรม
▲ แนวทางการสร้างโรงเรียนแห่งชุมชนการเรียนรู้
▲ กระบวนการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  12  ท่าน