โรงเรียนสาธิตพัฒนาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ซึ่งนำโดยรศ.ลัดดา ภู่เกียรติ และคณะครู ผู้บริหาร

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2506 ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โดยที่ทรงมีพระประสงค์ที่จะพระราชทานรางวัลให้แกโรงเรียนที่จัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม ทั้งนี้หากผ่านการประเมินในครั้งที่ 2 แล้วก็จะมีการเข้าประเมินอีกครั้ง

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  20  ท่าน