โรงเรียนสาธิตพัฒนาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งนำโดยรศ.ลัดดา ภู่เกียรติ และคณะครู ผู้บริหาร

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2506 ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โดยที่ทรงมีพระประสงค์ที่จะพระราชทานรางวัลให้แกโรงเรียนที่จัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม ในการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้ มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยแบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่

    • ระดับก่อนประถมศึกษา
    • ระดับประถมศึกษา
    • ระดับมัธยมศึกษา

ทั้งนี้หากผ่านการประเมินในครั้งที่ 1 แล้วก็จะมีการเข้าประเมินอีกครั้ง

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  9  ท่าน