คณะผู้บริหารและครูร่วมงาน Educa 2017

ในระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสาธิตพัฒนาเข้าร่วมงานงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 : EDUCA 2017 ที่บริษัท ปิโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพันธมิตรจัดขึ้น ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ในงานมีหัวข้อสัมมนาและเวิร์คช็อปฯ ต่างๆ ให้ครูเลือกเข้าร่วมรับฟังและร่วมกิจกรรมได้ตามความสนใจ ทั้งยังเป็นพื้นที่แบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันของผู้ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาในศาสตร์ต่างๆ รวมถึงนิทรรศการเครื่องมือเครื่องใช้ทางการศึกษาและสื่อการสอน เพื่อให้ผู้ร่วมงานนำความรู้และประโยชน์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานของตนเอง

ทั้งนี้ รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ นอกจากจะได้รับเชิญไปร่วมเปิดงานแล้ว ยังได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้โดยเป็นทั้งวิทยากรและพิธีกร ในหลายหัวข้อด้วยกัน ได้แก่ ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวคิด PLC ของกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำความเปลี่ยนแปลง , Principal Forum เสวนาครูใหญ่ ระดับปฐมวัย: การปฏิรูปการศึกษาในโรงเรี ยนอนุบาลด้วย PLC

โดยในหัวข้อ พัฒนาครูไทย 4.0 ด้วย Lesson Study (LS) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูบุศรา เอี่ยมปี ครูนิรันรัตร์ พันธ์ประสิทธิ์ ครูกษิรปัมท์ ปานทอง และครูรัติกาล พุฒิหมื่น ได้ร่วมเป็นวิทยากรด้วย

นอกจากนี้ ครูผกาวรรณ ทองมา ครูเรวัต ทองมา และครูกษิรปัมท์ ปานทอง และคณะครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะได้ร่วมกันจัดการอบรมในหัวข้อ "สอนศิลปะอย่างไร ให้เด็กไทย 4.0" มีครูจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมเวิร์คช็อปฯ เป็นจำนวนมาก

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  7  ท่าน