คณะผู้บริหารและครูร่วมงาน Educa 2018

ในระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสาธิตพัฒนาเข้าร่วมงานงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 : EDUCA 2018 ที่บริษัท ปิโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพันธมิตรจัดขึ้น ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

โดย รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้ร่วมเปิดงานและแสดงพิธีมุทตาจิต แด่ ศ.กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิต และคณะครูโรงเรียนสาธิตพัฒนา ยังได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอน การจัดห้องเรียน ในฐานะวิทยากร แก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย

สำหรับธีมหลักของงานคือ "Value of Teachers" หรือคุณค่าของครู ผู้มีหน้าที่บ่มเพาะเยาวชนในอนาคตให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างก้าวกระโดดทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้บทบาทหน้าที่และคุณค่าของครูถูกท้าทายและเปลี่ยนแปลง ในสังคมแบบโลกาภิวัฒน์นี้ วิชาชีพครูยังมีความจำเป็นหรือไม่ และครูมีคุณค่าอย่างไรในสังคม

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  21  ท่าน