กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง อ.3 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี เพื่อไปเรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของดินที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนวิทยาศาสตร์ รวมถึงได้ร่วมกิจกรรม และชมการแสดงเพื่อต่อยอดความรู้เพิ่มเติม

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  31  ท่าน