นักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา คว้ารางวัลการแข่งขันทางวิชาการ
 
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ที่ได้รับรางวัลและประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ในงาน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63" ประจำปีการศึกษา 2556 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 29 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีรายชื่อนักเรียนดังต่อไปนี้
 
Generic placeholder image

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ด.ช. จิรธรรม์ บุญเกิด นักเรียนชั้น ป./1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในการแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น ป.1 - ป.3
ด.ช. ปภาวิน สุวรรณกนิษฐ นักเรียนชั้น ป.4/2 ได้เข้าร่วม ในการแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น ป.4 - ป.6
ด.ญ. มุกอันดา ณ ระนอง นักเรียนชั้น ป.1/1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับชั้น ป.1 - ป.3
ด.ช. ยสพัทธ เจริญศักดิขจร นักเรียนชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ป.4 - ป.6
ด.ช. ศุภวิชญ์ กะการดี นักเรียนชั้น ป.6/2 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ป.4 - ป.6
โดยมี ครูณัฐวรรณ ถาดวิจิตร เป็นผู้ฝึกสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ด.ช.ธร ภู่เจริญ ด.ญ.พิชญา แก้วสี่ดวง และ ด.ญ.อติกานต์ เอริกา วันสม นักเรียนชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ป.4 - 6
ด.ญ.ณิชนันทน์ โสพรรณพานิชกุล นักเรียนชั้น ป. 6/1 ด.ญ.กัญญาพัชร ธีรวาณิชยผล และ ด.ญ.ณิชากร สุนทรมโนกุล นักเรียนชั้น ป.6/2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - 6
โดยมี ครูภัทรพล ลาภเกียรติพร เป็นผู้ฝึกสอน


Generic placeholder image

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ด.ญ.พิชญ์สินี ศรีคุณ นักเรียนชั้น ป.3/4 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ระดับชั้น ป.1-3
ด.ญ.สลิล สมพงษ์ชัยกุล นักเรียนชั้น ป.4/2 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4-6
ด.ญ.ชลธร ยงยุคันธร นักเรียนชั้น ป.3/1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-3
ด.ญ.ณิชนันทน์ โสพรรณพานิชกุล นักเรียนชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4-6
ด.ญ.เคียงชนก ชอง นักเรียนชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับชั้น ป.1-3
ด.ญ.คริษฐา ฮาวล์ นักเรียนชั้น ป.4/2 ด.ญ.ญาณิศา เอี่ยมเจริญ และ ดญ.ณิชากร สุนทรมโนกุล นักเรียนชั้น ป.6/2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง ประเภททีม ระดับชั้น ป.4-6
โดยมี ครูภณิดา ยานะ เป็นผู้ฝึกสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ด.ญ. นพิน ทวีอุดมทรัพย์ ด.ญ. ณิชนันทน์ โสพรรณพานิชกุล และ ด.ญ. ณัฎฐวี ซัน นักเรียนชั้น ป. 6/1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ประเภทกลุ่ม
ด.ญ.ภัทรดา วนะชิวนาวิน ด.ญ. พิชญา แก้วสี่ดวง ป.4/1 และ ด.ญ.ภัสชา เตชะวลิตพงษ์ ป.4/2 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขัน การจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ประเภทกลุ่ม
ด.ญ.นีรนารา เอื้อศิริวงศ์ นักเรียนชั้น ป.5/3 ด.ญ. ศศิรภา สารชน และ ด.ญ.น้ำใส เฮอร์ไมโอนี่ วอง นักเรียนชั้น ป.5/1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียวและอาหารหวาน ระดับชั้น ป.4-6 ประเภทกลุ่ม
โดยมี ครูอินทิรา อินทวงศ์ เป็นผู้ฝึกสอน

Generic placeholder image
Generic placeholder image
Generic placeholder image

โรงเรียนสาธิตพัฒนาสนับสนุนให้นักเรียนออกไปแข่งขันทางวิชาการภายนอกโรงเรียน ซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะได้รับมากกว่ารางวัล คือประสบการณ์ การได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ และความท้าทายที่จะนำมาใช้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป