ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนาที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้า...
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ได้จำนวน 3 คน
 
 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. เด็กหญิง พริมา ลิมปิฐาภรณ์ อนุบาล 3 ห้อง 3
2. เด็กหญิง ญานิชดาภา พรวิเศษกุล อนุบาล 3 ห้อง 3

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
1. เด็กชาย พิชยะ แดนมณี อนุบาล 3 ห้อง 1