โครงการเรารักษ์ดนตรี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้มีการจัดกิจกรรม "เรารักษ์ดนตรี" เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียน ครูและผู้ปกครอง ได้แสดงความสามารถ ทางดนตรีร่วมกัน ให้ผู้ชมมีความสุขและเห็นความสำคัญของดนตรีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยจัดการแสดงขึ้น บริเวณโถงกลางอาคารปูชนียะ มีนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมมากมาย

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  12  ท่าน