กิจกรรมทำนาของนักเรียนชั้น ป. 4

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมการดำนาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานการทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้นักเรียนได้หันมาตระหนักในคุณค่าบนรากฐานดั้งเดิมและส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ ในอนาคต และสืบสานวัฒนธรรมการทำนา ซึ่งเป็นการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของชาวนาเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมฝึกประสบการณ์ในการทำงานและเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงและสร้างความสามัคคีอีกด้วย

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  11  ท่าน