กิจกรรม Summer Camp B

ระหว่างวันที่ 17 - 30 เม.ย. 2562 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการภาคฤดูร้อน ในกิจกรรม Summer Camp B โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้าน และร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นอย่างสนุกสนาน พร้อมรับชมนิทานเพลง และการเข้าฐานทำกิจกรรมต่างๆ ฝึกการเล่นและร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะสังคม และทักษะการแก้ปัญหา บรรยากาศการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  11  ท่าน