กิจกรรม Summer Camp A

ระหว่างวันที่ 1 - 12 เม.ย. 2562 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการภาคฤดูร้อน ในกิจกรรม Summer Camp A โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม ความเชื่อของเทศกาลแต่ละประเทศ และร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นอย่างสนุกสนาน โดยการเข้าฐานทำกิจกรรมต่างๆ ฝึกการเล่นและร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะสังคม และทักษะการแก้ปัญหา เช่น เทศกาลหน้ากาก ประเทศอิตาลี, เทศการวันเด็กผู้ชาย และวันเด็กผู้หญิง ประเทศญี่ปุ่น, เทศการลตรุษจีน ประเทศจีน ฯลฯ บรรยากาศการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  14  ท่าน