กิจกรรมค่ายดูดาวชาวฟ้า สาธิตพัฒนา ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมค่ายดูดาวชาวฟ้า สาธิตพัฒนา ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูที่สนใจในวิชาดาราศาสตร์ได้มีโอกาสเรียนรู้การสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์เบื้องต้นจากสถานที่จริง และได้รับความรู้อย่างถูกต้องจากวิทยากรณ์ผู้มีประสบการณ์ โดยได้เชิญอาจารย์อารี สวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย เข้ามาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ดาราศาสตร์"

จากนั้นได้นำคณะครู นักเรียน ไปเข้าค่ายและอบรมเกี่ยวกับดาราศาสตร์เพิ่มเติม ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.ฉะเชิงเทรา ทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความสนใจในวิชาดาราศาสตร์เพิ่มขึ้น และสามารถนำความรู้ทางดาราศาสตร์เบื้องต้นไปสังเกตท้องฟ้าและเชื่อมโยงความรู้กับสิ่งต่าง ๆในชีวิตประจำวัน

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  22  ท่าน