โครงการตาวิเศษ กิจกรรมทำนาข้าว
วิดีโอโครงการตาวิเศษ กิจกรรมทำนาข้าว

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดกิจกรรรมการทำนาข้าวให้กับนักเรียนระดับอนุบาล ภายใต้โครงการตาวิเศษ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวรอบตัวจากการลงมือทำผ่านกิจกรรมที่ได้บูรณาการความรู้ทั้งในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การเกษตร วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ รวมถึงการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักความพอเพียง ซึ่งเชื่อมโยงกับโครงการอิ่มพอดี ที่นักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกปริมาณอาหารและรับประทานอาหารให้หมดจาน กิจกรรมทำนาข้าวจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความยากลำบากในการได้มาซึ่งอาหารและเกิดความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากร

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  13  ท่าน