กิจกรรมเสริมศักย์ สร้างสุข สนุกสบาย อนุบาล 1 และอนุบาล 3
วิดีโอการแสดง กิจกรรมเสริมศักย์ สร้างสุข สนุกสบาย ระดับอ.1และอ. 3 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดกิจกรรม เสริมศักย์ สร้างสุขสนุกสบาย ของนักเรียนระดับอนุบาล 1 และอนุบาล 3 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารวิชชาพัฒน์ โดยการแสดงครั้งนี้เป็นรอบห้องเรียน โดยนักเรียนทุกคนจะได้แสดงความสามรถ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการแสดงออกตามความสามารถในด้านที่ดีของนักเรียน

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  9  ท่าน