กิจกรรมเสริมศักย์สร้างสุขสนุกสบาย

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรม เสริมศักย์สร้างสุข สนุกสบาย ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนระดับเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล 3 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้รับชมและผู้แสดง เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสุข ร่าเริง สดชื่น แจ่มใส ได้ลงมือปฏิบัติและมีส่วนร่วมในกิจกรรม สามารถสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ด้วยตนเองและชื่นชมในผลงานทั้งของตนเองและผู้อื่น นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและบุคคลรอบข้าง เรียนรู้ความแตกต่างของแต่ละบุคคล และการยอมรับซึ่งกันและกัน

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  34  ท่าน