กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5-6 ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา
วิดีโอกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5-6 ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา

เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2561 ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ของนักเรียนระดับชั้น ป.5-6 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รู้จักการช่วยเหลือตนเองในทุก ๆ เรื่องต้องมีความพยายาม มีมานะและความอดทน มีความเชื่อมั่นในตนเองและรู้จักการแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าโดยใช้หลักเหตุผลช่วยในการตัดสินใจ

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  35  ท่าน