โรงเรียนสาธิตพัฒนา รับโล่เกียรติคุณสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ประทานโล่เกียรติคุณ ในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ ในการนี้ คุณนิรดา วงศ์อนันต์กุล ผู้จัดการโรงเรียน และคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนโรงเรียนสาธิตพัฒนาเข้ารับโล่เกียรติคุณ ที่โรงเรียนได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เสมอมา

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  31  ท่าน