พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ ความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ ความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 รอบ รอบเช้าสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล รอบบ่ายเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยนักเรียนแต่ละระดับชั้นได้ประดิษฐ์พานดอกไม้ และพานธูปเทียนแพ นำขึ้นไหว้ครู จากนั้นเป็นการมอบบัตรเกียรติยศให้แก่นักเรียน

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  26  ท่าน