กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ป.1-2 ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา
วิดีโอกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ป.1-2 ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา

เมื่อที่ 14-17 สิงหาคม 2561 ได้มีการจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการของนักเรียนชั้น ป. 1-2 ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทักษะ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และสามารถแก้ปัญหาและปฏิบัติตามข้อตกลง กฏเกณฑ์ กติกาได้ ทั้งนี้ต่อให้เกิดการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำไว้ได้อีกด้วย

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  22  ท่าน