กิจกรรมเปิดภาคเรียนวันแรก ของนักเรียนทุกระดับชั้น
วิดีโอกิจกรรมเปิดภาคเรียนวันแรก ของนักเรียนทุกระดับชั้น

เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนา จัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อให้นักเรียนทั้งเก่าและใหม่ ได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่างๆของทางโรงเรียน พร้อมกับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน คุณครู และโรงเรียน อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในการใช้ชีวิตการศึกษา

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  8  ท่าน