โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดงานปฐมนิเทศระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ในระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารวิชชาพัฒน์ โรงเรียนสาธิตพัฒนา เพื่อสร้างความเข้าใจและให้รายละเอียดในเรื่องต่างๆ ของโรงเรียนแก่ผู้ปกครองทุกระดับชั้น

โดย รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา กล่าวแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนและกระบวนพัฒนายกระดับคุณภาพครู รวมถึงการเตรียมตัวเปิดภาคเรียน โดยตลอด 2 วัน โรงเรียนได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ซึ่งมีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและขอข้อแนะนำเป็นจำนวนมาก

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  26  ท่าน