กิจกรรมหล่อเทียน และถวายเทียนวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2561
วิดีโอกิจกรรมหล่อเทียน และถวายเทียนวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2561"

ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมหล่อเทียน และถวายเทียนเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริงในกิจกรรมต่างๆ ของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และยังเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และร่วมสืบสานประเพณีไทย

เริ่มตั้งแต่ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาเป็นประเพณีที่กระทำกันตั้งแต่โบราณกาล จนกระทั่งทุกวันนี้การหล่อเทียนเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี ตามชนบทการหล่อเทียนเข้าพรรษาทำการอย่างเอิกเกริกสนุกสนานมาก บางแห่งก็มีการประกวดการตกแต่งประเภทต่างๆ เมื่อหล่อเทียนเรียบร้อยก็มีการจัดขบวนจัดดอกไม้ประดับเพื่อทำการแห่เทียนไปที่วัด โดยส่วนมากมีการแห่เมืองด้วยริ้วขบวนที่สวยงามและถือว่าเป็นงานประจำปี

ขอขอบคุณช่างภาพ
- เจ้าหน้าที่โสตทัศนศิลป์
- นายชนภัทธ พิชโยภาส
- ด.ช.อาดิศ สัมปัตตะวนิช

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  20  ท่าน