โครงการสายใยพุทธธรรมจากวัดสู่โรงเรียน กิจกรรมตักบาตรครั้งที่ 4

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมตักบาตร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสายใยพุทธธรรมจากวัดสู่โรงเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และประเทศชาติ ทางโรงเรียนสาธิตพัฒนามีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการปลูกจิตสำนึก ให้นักเรียนได้รู้จักรัก หวงแหน ภาคภูมิใจกับวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่มีคุณค่า ควรแก่การอนุรักษ์ไว้สืบไป

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  39  ท่าน