โครงการสายใยพุทธธรรมจากวัดสู่โรงเรียน กิจกรรมตักบาตรครั้งที่ 1
วิดีโอโครงการสายใยพุทธธรรมจากวัดสู่โรงเรียน กิจกรรมตักบาตรครั้งที่ 1

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมตักบาตร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสายใยพุทธธรรมจากวัดสู่โรงเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และประเทศชาติ ทางโรงเรียนสาธิตพัฒนามีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการปลูกจิตสำนึก ให้นักเรียนได้รู้จักรัก หวงแหน ภาคภูมิใจกับวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่มีคุณค่า ควรแก่การอนุรักษ์ไว้สืบไป

และเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้กระทำความดีตามแนวทางของพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  10  ท่าน