กิจกรรมตลาดนัดอนุบาล ฉลาดซื้อ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดกิจกรรม "ตลาดนัดอนุบาล ฉลาดซื้อ" ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจัดเป็นตลาดนัดให้นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 ขายสินค้าที่เป็นของเล่นมือสองของนักเรียน ของเล่นที่ประดิษฐ์ขึ้นเองหรืออาจเป็นอาหารว่างที่นักเรียน และครูประจำชั้นช่วยกันทำขึ้น จึงขอให้นักเรียน นำของเล่นใน สภาพดีที่ไม่ใช้แล้วมาร่วมจำหน่ายในราคาถูก นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 จะเป็นทั้งผู้จำหน่าย และผู้ซื้อ ส่วนนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1 จะเป็นผู้ซื้ออย่างเดียว โดยครูประจำชั้นจะเป็นผู้พานักเรียนไปเดินเลือกซื้อ

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  25  ท่าน