นิทรรศการศิลปะอนุบาล

เมื่อที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และวันที่ 2 มีนาคม 2560 โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะและนิทรรศการผลงานรักษ์โลกของนักเรียนระดับอนุบาล เพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ และเสริมสร้างจินตนาการของเด็ก ๆ

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  21  ท่าน