ตลาดนัดอนุบาล ฉลาดซื้อ ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา

โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดกิจกรรม "ตลาดนัดอนุบาล ฉลาดซื้อ" เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 โดยจัดเป็นตลาดนัดให้นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 ขายสินค้าที่เป็นของเล่นมือสองของนักเรียน ของเล่นที่ประดิษฐ์ขึ้นเองหรืออาจเป็นอาหารว่างที่นักเรียน และครูประจำชั้นช่วยกันทำขึ้น จึงขอให้นักเรียน นำของเล่นใน สภาพดีที่ไม่ใช้แล้วมาร่วมจำหน่ายในราคาถูก นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 จะเป็นทั้งผู้จำหน่าย และผู้ซื้อ ส่วนนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1 จะเป็นผู้ซื้ออย่างเดียว โดยครูประจำชั้นจะเป็นผู้พานักเรียนไปเดินเลือกซื้อ

ทั้งนี้ พี่ๆ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่กำลังเรียนเรื่อง "วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ไปศึกษาดูงานโครงการรักษ์โลกของน้องๆ ระดับอนุบาล โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมห้องเรียนเบอร์ 5 กิจกรรมห้องเรียนรีไซเคิล กิจกรรมอิ่มพอดี กิจกรรมตาวิเศษ และกิจกรรมล้างกล่องนม โดยมี ครูยุพาภรณ์ ลาวเกษม (ครูโอ๋) ผู้ดูแลโครงการช่วยอธิบายรายละเอียดกิจกรรม นอกจากนี้พี่ๆ ม.5 ยังได้ร่วมกิจกรรม "ตลาดนัดอนุบาลฉลาดซื้อ" ของน้องอนุบาล มีขนมสิ่งประดิษฐ์ และของเล่นมือสองมาขายในราคาย่อมเยาว์อีกด้วย

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  7  ท่าน