กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ เรื่องฉันคือคนไทย ระดับเตรียมอนุบาล

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ เรื่องฉันคือคนไทย ให้กับนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการคิด จินตนาการผ่านการเล่นอย่างสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการสังเกต การแก้ปัญหา ส่งเสริมด้านสังคม และอารมณ์ในการเล่นร่วมกับผู้อื่น เด็กรู้จักการเล่นของไทย รู้จักการนำวัสดุจากธรรมชาติมาประยุกต์เป็นของเล่น

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  21  ท่าน