กิจกรรมทำนาข้าวนักเรียนชั้น ป. 4 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมการเกี่ยวข้าวของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยเป็นข้าวที่นักเรียนได้หว่านไว้ในช่วงก่อนจะปิดเทอมใหญ่ เมื่อเปิดเทอมข้าวก็โตพอจนพร้อมเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสืบสานการทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้นักเรียนได้หันมาตระหนักในคุณค่าบนรากฐานดั้งเดิมและส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ ในอนาคต

ได้เข้าใจในคุณค่าตามแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" และมีการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการทำนา เพื่อเป็นการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของชาวนาเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมฝึกประสบการณ์ในการทำงานและเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงและสร้างความสามัคคีอีกด้วย

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  19  ท่าน