การฝึกซ้อมหนีไฟ ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา

เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลกากร และนักเรียน ในการร่วมมือกันเพื่อเอาตัวรอดป้องกัน และมีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าทำการระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รู้จักวิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย ได้อย่างถูกต้องถูกวิธี เพื่อลดความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สิน

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  7  ท่าน