กิจกรรมค่ายอาสา ณ โรงเรียนวัดบางกระเบา จ.ปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดโครงการสายธารน้ำใจ กิจกรรมค่ายอาสา ณ โรงเรียนวัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล) จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงจิตอาสาในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะช่วยเหลือเด็กในชนบทผู้ด้อยโอกาส อึกทั้งเป็นการปลูกฝัง และส่งเสริมคุณธรรมให้นักเรียนแสดงน้ำใจต่อผู้อื่นด้วยการบริจาคอีกด้วย

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  17  ท่าน