กิจกรรมค่ายอาสา ณ โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม

วันที่ 2 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมค่ายอาสา ภายใต้โครงการสายธารน้ำใจสาธิตพัฒนา โดยไปมอบบริจาคสิ่งของ และร่วมจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ นักเรียนที่ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) ตำบลจระเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงจิตอาสาในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะช่วยเหลือเด็กในชนบทผู้ด้อยโอกาส อึกทั้งเป็นการปลูกฝัง และส่งเสริมคุณธรรมให้นักเรียนแสดงน้ำใจต่อผู้อื่นด้วยการบริจาคอีกด้วย

ขอบคุณภาพถ่าย
นายปาฏิหาริย์ สร้อยเพชร ม.4

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  20  ท่าน