ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ป.6 และม.3

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดบชั้นป.6 และม.3 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนรุ่นพี่ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและสถานศึกษา รวมทั้งความรักและความเอื้ออาทรที่มีต่อรุ่นน้อง ขณะที่รุ่นน้องก็ได้แสดงออกถึงความรัก ความผูกพันที่มีต่อรุ่นพี่ และยังฝึกให้นักเรียนฝึกการทำอย่างอย่างเป็นระบบด้วย

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  19  ท่าน