ปัจฉิมนิเทศอนุบาล 3 ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศอนุบาล 3" เนื่องในโอกาสที่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ได้เรียนรู้จนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสาธิตพัฒนา เพื่อแสดงความยินดีและเป็นการอำลาคผู้บริหาร ครู และโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและเกิดความรักและศรัทธาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  15  ท่าน