ปัจฉิมนิเทศอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศอนุบาล 3" เนื่องในโอกาสที่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ได้เรียนรู้จนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสาธิตพัฒนา เพื่อแสดงความยินดีและเป็นการอำลาคณะผู้บริหาร ครู และโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและเกิดความรักและศรัทธาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  18  ท่าน