กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ณ Art In Paradise กรุงเทพ

เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ออกไปศึกษาโลกกว้าง ณ Art in Paradise กรุงเทพฯ เพื่อพานักเรียนไปศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับงานศิลปะต่าง ๆเทคนิคการวาดภาพแบบ 3 มิติ ที่ต้องสังเกตด้วยตัวเอง ที่นักเรียนสนใจ

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  8  ท่าน