ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายวิชาการและวิจัยระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนรุ่นพี่ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและสถานศึกษา รวมทั้งความรักและความเอื้ออาทรที่มีต่อรุ่นน้อง ขณะที่รุ่นน้องก็ได้แสดงออกถึงความรัก ความผูกพันที่มีต่อรุ่นพี่ และยังฝึกให้นักเรียนฝึกการทำอย่างอย่างเป็นระบบด้วย

นักเรียนอาสาถ่ายภาพ
ด.ช.บุญธรรม จ่างตระกูล ม .3/1
ด.ช.อาดิศ สัมปัตตะวนิช ม.3/2

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  10  ท่าน