แข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2554

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้นำนักเรียนไปแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อว้ันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ และวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ผลการแข่งขัน
มีนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้

รายชื่อนักเรียนที่แข่งขันเพชรยอดมงกุฎประวัติศาสตร์

เกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน
เด็กชายวรวีร์   ชาติวิชิต
เด็กหญิงศศิรภา   สารชน
เด็กชายจิรายุ   เล็กชลยุทธ
เด็กชายธนนนท์   สงวนธรรม
เด็กหญิงรวิสรา   ตันติสุวรรณเดชา
เด็กหญิงลลิดา   แซ่ตั๊น
เด็กหญิงเบญญา   เข็มทองวงศา
นายนนทชัย   ลิ้มเจริญ
นายภูริณัฐ   อิทธิดำรง

เกียรติบัตรรางวัลชมเชย
เด็กชายธนนนท์   สงวนธรรม

เกียรติบัตรรางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เด็กหญิงศศิรภา   สารชน
นายภูริณัฐ   อิทธิดำรง

IMG_3188
IMG_3195
IMG_3204
IMG_3206
IMG_3207
IMG_3211
IMG_3215
IMG_3218
IMG_3219
Start slideshow
loading