เรียนรู้โลกกว้าง ป.3 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ (Thai PBS Museum) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา โดยนักเรียนได้ชมนิทรรศการ ทั้งในรูปแบบมัลติมีเดียทันสมัยและสัมผัส ประสบการณ์การรับสื่อแบบ "ย้อนยุค" เพื่อการ "รู้เท่าทันสื่อ"
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านบทบาทและอิทธิพลของสื่อในการสร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคม สามารถจำแนก เลือกรับ และใช้สื่ออย่างมีเหตุผล อย่างพินิจพิเคราะห์ และมีสุนทรียภาพ

1442552313130
1442552313400
1442552313472
1442552313613
1442552313682
1442552313701
1442552378035
1442553055838
1442553061597
1442553061644
1442553061743
1442553061840
1442553061870
1442553061901
1442553062005
1442553062106
1442553062165
1442553062274
1442553062493
1442553062518
1442553062571
1442553092546
1442553158155
Start slideshow
loading