การตรวจสุขภาพประจำปี 2558

โรงเรียนสาธิตพัฒนาตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน โดยได้มีการตรวจสุขภาพและฟันของนักเรียนประจำปี 2558 
ระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล วันที่ 27 สิงหาคม 2558 
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558

kid_01
kid_02
kid_03
kid_04
kid_05
kid_06
kid_07
kid_08
kid_09
pm_01
pm_02
pm_03
pm_04
pm_05
pm_06
pm_07
pm_08
pm_09
pm_10
pm_11
pm_12
Start slideshow
loading