กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2558

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ Satitpattana Imagine World นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรียนตระหนักและมีความสนใจในวิชาาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีไปอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ โดยมีกิจกรรมเกม สิ่งประดิษฐ์ ห้องมืด การทดลอง การประกวดชุดรีไซเคิล การแข่งขันโต้วาที
สำหรับระดับอนุบาล ก็มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์สนุกๆ ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเช่นกัน
1pm_01
1pm_02
1pm_02_2
1pm_03
1pm_04
1pm_05
1pm_06
1pm_07
1pm_08
1pm_09
1pm_10
1pm_11
1pm_12
1pm_13
1pm_14
1pm_15
1pm_16
1pm_17
1pm_18
1pm_19
1pm_20
1pm_21
1pm_22
1pm_23
1pm_24
1pm_25
1pm_26
1pm_27
1pm_28
1pm_29
1pm_30
1pm_31
1pm_32
1pm_33
1pm_34
1pm_35
1pm_36
1pm_37
1pm_38
1pm_39
1pm_40
1pm_41
1pm_42
1pm_43
1pm_44
1pm_45
1pm_46
1pm_47
1pm_48
2pm_01
2pm_02
2pm_03
2pm_04
2pm_05
2pm_06
2pm_07
2pm_08
2pm_09
2pm_10
2pm_11
2pm_12
2pm_13
2pm_14
2pm_15
2pm_16
2pm_17
2pm_18
2pm_19
2pm_20
2pm_21
2pm_22
2pm_23
2pm_24
2pm_25
kid_01
kid_02
kid_03
kid_04
kid_05
kid_06
kid_07
kid_08
kid_09
kid_10
kid_11
kid_12
kid_13
kid_14
kid_15
kid_16
kid_17
kid_18
kid_19
kid_20
kid_21
kid_22
kid_23
Start slideshow
loading