กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมความรู้และส่งเสริม ประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมให้แก่นักเรียน ควบคู่ไปกับการพัฒนาปัญญาด้านวิชาความรู้ จึงได้จัดโครงการสีบสานประเพณีหล่อเทียน ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2558 ณ วัดแป้นทอง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง สอดคล้องตามแนวปรัชญาของโรงเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้กรอบค่านิยมอันดีงามของสังคม
20150720_01
20150720_02
20150720_03
20150720_04
20150720_05
20150720_06
20150720_07
20150720_08
20150720_09
20150720_10
20150720_11
20150720_12
20150720_13
20150720_14
20150720_15
20150720_16
20150720_17
20150720_18
20150722_01
20150722_02
20150722_03
20150722_04
20150722_05
20150722_06
20150722_07
20150722_08
20150722_09
20150722_10
20150722_11
20150722_12
20150722_13
20150722_14
20150722_15
20150722_16
20150722_17
20150722_18
20150722_19
20150722_20
20150722_21
20150722_22
20150722_23
20150722_24
20150722_25
20150722_26
Start slideshow
loading