เรียนรู้โลกกว้าง ม.4 รัฐสภา และพิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าฯ

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ รัฐสภา และพิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน และให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้อำนาจนิติบัญญัติของรัฐสภา พร้อมกับเรียนรู้พัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
IMG_9561
IMG_9565
IMG_9568
IMG_9570
IMG_9574
IMG_9579
IMG_9580
IMG_9584
IMG_9587
IMG_9590
IMG_9611
IMG_9635
IMG_9650
IMG_9665
IMG_9692
IMG_9697
IMG_9699
IMG_9703
IMG_9707
IMG_9721
IMG_9725
IMG_9732
IMG_9749
IMG_9753
IMG_9761
IMG_9768
Start slideshow
loading