โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นมาให้ความรู้ในการเลี้ยงดูลูกแต่ละช่วงวัย

โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดงานปฐมนิเทศระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2558 ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารวิชชาพัฒน์ โรงเรียนสาธิตพัฒนา เพื่อสร้างความเข้าใจและให้รายละเอียดในเรื่องต่างๆ ของโรงเรียนแก่ผู้ปกครองทุกระดับชั้น

โดย รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา กล่าวแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนและกระบวนพัฒนายกระดับคุณภาพครู รวมถึงการเตรียมตัวเปิดภาคเรียน

โดยตลอด 3 วัน โรงเรียนได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษโดย นายแพทย์ณัฐวัฒน์ งามสมุทร จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลยุวประสาท เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกในแต่ละช่วงวัย ซึ่งมีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและขอข้อแนะนำเป็นจำนวนมาก

K_01
K_02
K_03
K_04
K_05
K_06
K_07
K_08
K_09
P_01
P_02
P_03
P_04
P_05
P_06
P_07
P_08
P_09
M_01
M_02
M_03
M_04
M_05
M_06
M_07
M_08
M_09
Start slideshow
loading