ค่ายกลางวันลูกเสือและเนตรนารีสำรอง

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา เพื่อทดสอบภาคปฏิบัติในวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ฝึกระบบหมู่ของลูกเสือ ทดสอบวิชาในหลักสูตรดาวดวงที่ 3 ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกัน รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของนักเรียน
IMG_0098
IMG_0103
IMG_0110
IMG_0116
IMG_0121
IMG_0129
IMG_0133
IMG_0136
IMG_0147
IMG_0148
IMG_0155
IMG_0162
IMG_0181
IMG_0201
IMG_0203
IMG_0209
IMG_0210
IMG_0223
IMG_0243
IMG_0273
IMG_0283
IMG_0287
IMG_0290
IMG_0291
IMG_0297
IMG_0312
IMG_0318
IMG_0321
IMG_0333
IMG_0336
IMG_0342
IMG_0349
IMG_0375
IMG_0386
IMG_0413
IMG_0425
IMG_0427
IMG_0430
IMG_0435
IMG_0445
IMG_0447
IMG_0462
IMG_0463
IMG_0468
IMG_0472
IMG_0479
IMG_0482
IMG_0492
IMG_0507
IMG_0514
IMG_0519
IMG_0521
IMG_0534
IMG_0535
Start slideshow
loading